Πρόταση κατασκευής γέφυρας που συνδέει δύο νησιά.

Ἀπόστολος Βρανᾶς  M.Ed. Καθηγητής Αγγλικών , 26 July 2018

Απόσπασμα που αφορά στη Γέφυρα Καλύμνου–Λέρου

Το πλήρες άρθρο , στη δ/νση : https://www.antibaro.gr/article/19799?fbclid=IwAR1TlDOOeWjS_MXXzMHkmGCzY2Cn4JyZ4fBvH5pK1jf2OHBMg8Cm9v0rM4c

νδρος – Τνος     Μλος – Κίμωλος     Κλυμνος – Λέρος     Φολέγανδρος – Σίκινος

Κἀλυμνος – Λέρος

Ἀναλυτικὴ Προτει-νόμενη Διαδρομὴ

Κάλυμνος > Μεγάλο Γλαρονήσι > Μικρὸ Γλαρο-νήσι > Βελόνα > Λέρος

Ἀπόσταση ἀκτῶν                       2, 070  m

Μέγιστη παιτούμενη γέφυρα      760  m

Μέγιστο βάθος προτ.  διαδρομς    60  m

Πληθυσμο ’11  

           Κλυμνος  :  16,179             Λέρος  :  7,917  

κταση (χμ2)

Κἀλυμνος  :  111.1     Λέρος : 54,1                                                                            

Οἱ ἐκτάσεις τῶν νησιῶν ἀνευρέθησαν στὴ Βικιπαιδεία

Πυκνότητα Πληθ. ’11 (ἄτομα/χμ2)

 Κλυμνος  :  145.63                   Λέρος  : 146.34

Η ζεύξη  Κάλυμνου – Λέρου θὰ εἶχε τὸ μικρότερο κατὰ κεφαλὴν μῆκος ἔργου (καί χονδρικά καὶ κόστος ἔργου) 

 Κρίνεται ἀπαραίτητο νὰ σημειωθοῦν τὰ παρακάτω:

   α) Οἱ ἀποστάσεις ἔχουν μετρηθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ προγράμματος Google Earth καὶ τὴ βασικὴ λογικὴ ‘ἀπὸ ἀκτὴ σὲ ἀκτὴ’ (προφανῶς, πάνω στὴν ξηρὰ κατασκευάζονται κάποιες προεκτάσεις).  Ἐπιπλέον, πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ὄψιν ὅτι σὲ ζεύξεις ὅπου χρησιμοποιοῦνται βραχονησίδες, ἡ διαδρομὴ πάνω σὲ αὐτὲς ἔχει μετρηθεῖ ὡς εὐθεία, ἐνῶ μπορεῖ εἶναι μέχρι καὶ 33% μεγαλύτερη λόγῳ τῶν ὅποιων ὑψομετρικῶν διαφορῶν καὶ τῆς ἀνάγκης οἱ μεγάλες βραχονησίδες νὰ διατηροῦνται σὲ ἐνιαῖα ‘οἰκόπεδα’ ὥστε νὰ εἶναι πιὸ ἀξιοποιήσιμες.              Ἐπιπλέον, οἱ βυθομετρήσεις τῶν περασμάτων ἔγιναν μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χάρτη https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@0&key=e%60l_FyyttC.

     β) Ἡ ζεύξη Κάλυμνου – νησίδας Μεγάλο Γλαρονήσι – νησίδας Μικρὸ Γλαρονήσι – νησίδας Βελόνα – Λέρου, παρότι εἶναι τὸ τρίτο πλατύτερο πέρασμα, λόγῳ τῆς διάταξης τῶν βραχονησίδων θὰ ἀπαιτοῦσε τὴ μικρότερη γέφυρα .                              Το βάθος τοῦ περάσματος εἶναι βατὸ ὡς πρὸς τὴ θεμελίωση καὶ τὴν κατασκευὴ τῶν πυλώνων.

     γ) Ἡ μελέτη δὲν εἶναι γραμμένη ἀπὸ τεχνικὸ καί, ἄρα, ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ τελικοῦ κόστους τοῦ κάθε ἔργου ξεφεύγει ἀπὸ τὰ πλαίσιά της. Σὲ μία ἁπλοϊκὴ προσέγγιση, ἂν κάποιος ἀφαιροῦσε ἀπὸ τὸ κόστος τῆς γέφυρας ‘Χαρίλαος Τρικούπης’ (€630.000.000) ἕνα ποσοστὸ λόγῳ τοῦ ὀργίου ὑπερτιμολογήσεων ἐν ὄψει τῆς Ὀλυμπιάδας τοῦ 2004 (ἔστω ἕνα 15%) καὶ ἔκοβε τὸ ὑπόλοιπο κατασκευαστικὸ κόστος στὰ δύο (ἡ γέφυρα Ρίου-Ἀντιρρίου εἶναι τεσσάρων λωρίδων (δύο ἀνὰ κατεύθυνση) καθὼς ἑνώνει δύο ἐθνικὲς ὁδούς καὶ ἔχει πεζόδρομο καὶ ποδηλατόδρομο – ἐνῶ ἡ μελέτη προτείνει τὴν κατασκευὴ γέφυρας δύο λωρίδων μὲ δύο πεζοδρόμια ἐκατέρωθεν – σύν τὸ γεγονὸς ὅτι χρειάζεται λιγότερη ἀντισεισμικὴ προστασία, μᾶς δίνει ὡς θεωρητικὸ ἀποτέλεσμα ὅτι ἡ κατασκευὴ μίας γέφυρας τέτοιων προδιαγραφῶν ἴσου μήκους μὲ τὴ γέφυρα Ρίου-Ἀντιρρίου θὰ μποροῦσε νὰ κοστίζει περίπου €270,000,000).   

     δ) Θὰ δημιουργοῦσε τὸ μεγαλύτερο πληθυσμιακὸ συγκρότημα ἀπὸ τὶς τέσσερις ἐξεταζόμενες περιπτώσεις, πρᾶγμα θετικὸ ἀπὸ οἰκονομικῆς ἄποψης, μὲ τὰ ἀρνητικὰ ὅμως στοιχεῖα ὅτι καὶ τὰ δύο εἶναι πολὺ πυκνοκατοικημένα νησιά μὲ σχετικὰ ὑψηλοὺς δεῖκτες ἀνεργίας καί, ἅρα, ἡ ὅποια ἐπαύξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἴσως νὰ μὴν ἦταν ἰδιαίτερα ἐπιθυμητή.       Μία πιθανὴ σύζευξή τους, δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ συνδυαστεῖ μὲ συγχώνευση τῶν δύο Δήμων καὶ δημιουργία ἑνὸς ἑνιαίου (λόγῳ τοῦ παραμεθόριου χαρακτήρα τῶν νησιῶν) ἀλλά, ὅπως καὶ στὶς δύο προηγούμενες περιπτώσεις, θὰ μποροῦσε νὰ συνδυαστεῖ μὲ τὴ συγχώνευση τῶν δύο λεωφορειακῶν κοινοπραξιῶν σὲ μία γιὰ τὴν καλύτερη ἀξιοποίηση μίας λεωφορειακῆς γραμμῆς ποὺ νὰ ἐνώνει τὰ δύο λιμάνια ἤ/καὶ τὸ κάθε λιμάνι μὲ τὰ ἀξιοθέατα τοῦ ἄλλου νησιοῦ.      Κάποιες ἀπὸ τὶς βραχονησίδες θὰ μποροῦσαν νὰ ἀξιοποιηθοῦν ἐμπορικὰ ἢ πρὸς κάποιας ἄλλης μορφῆς ἐκμετάλλευση.

Σημαντικὸ στοιχεῖο στὴ συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι ὁ γεωστρατηγικὸς παράγοντας· παρότι καμμία ἀπὸ τὶς μελετώμενες βραχονησίδες δὲν ἔχουν ὀνομαστικὰ διεκδικηθεῖ ἀπὸ τὴ γείτονα Τουρκία (τουλάχιστον, ὅσο μπόρεσε νὰ διακριβωθεῖ στὰ πλαίσια αυτῆς τῆς μελέτης), κάθε ἀναπτυξιακὸ ἔργο στὴν παραμεθόριο καὶ κάθε κατοχύρωση βραχονησίδας ὡς ἑλληνικῆς εἶναι κρίσιμα καὶ ἀπολύτως ἐπιθυμητά !  Ἐπιπλέον, τουλάχιστον ἡ Λέρος πλήττεται ἄμεσα ἀπὸ τὴ λαθρομετανάστευση καὶ προσφυγιὰ καὶ κάθε ἀναπτυξιακὴ βοήθεια θὰ ἦταν καλοδεχούμενη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *